Projekt

FOMENTO to dwuletni projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Justice 2014-2020.

Liczba spraw spadkowych w kontekście transgranicznym szybko wzrasta ze względu na rosnącą mobilność obywateli europejskich. W tym kontekście, FOMENTO przyczyni się do szerokiego stosowania mediacji jako ekonomicznie korzystnego sposobu zapobiegania i rozwiązywania międzynarodowych sporów w sprawach cywilnych i spadkowych.
Fomento ma na celu zagwarantowanie lepszego dostępu do Mediacji w transgranicznych sprawach cywilnych poprzez:
  • Wspieranie prawidłowego i szerokiego wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie mediacji (dyrektywa 2008/52/WE) i Unijnego rozporządzenia spadkowego (Nr 650/2012)
  • Budowanie szerokiej Europejskiej sieci ośrodków mediacyjnych i odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.
  • Szkolenie profesjonalnych mediatorów z zakresu technicznych i jakościowych pozasądowych metod postępowania w konfliktach dotyczących transgranicznych spraw spadkowych
  • Zwiększanie świadomości obywateli EU dotyczącej korzyści ze stosowania mediacji w międzynarodowych sprawach spadkowych oraz konsekwencji związanych z rozporządzeniem UE dotyczącym spadków / Europejskim Poświadczeniem Spadkowym
  • Dostarczenie decydentom rekomendacji dotyczących poprawy współpracy międzynarodowej w obszarze usług mediacyjnych

Jakie rezultaty przyniesie FOMENTO?

FOMENTO będzie promować głębsze zrozumienie i właściwe wdrażanie unijnych przepisów dotyczących międzynarodowych spraw cywilnych i spadkowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 (rozporządzenie spadkowe) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE (dyrektywa mediacyjna).

Dane zbierane poprzez wywiady eksperckie i ankiety internetowe posłużą do opracowania katalogu najlepszych praktyk w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów w transgranicznych sprawach cywilnych i spadkowych.

GRUPY DOCELOWE
  • Mediatorzy i prawnicy
  • Obywatele UE
  • Badacze
  • Decydenci

Oczekiwane rezultaty projektu:

01

Raport z badań
dotyczących zmian i ewentualnych trudności po wdrożeniu rozporządzenia UE dotyczącego spadków w kontekście transgranicznym oraz możliwych obszarów do wdrażania mediacji

02

Szeroka europejska sieć
specjalistów i zainteresowanych podmiotów, mająca na celu promowanie dalszej współpracy w dziedzinie mediacji.

03

Szkolenia i warsztaty
dla mediatorów i prawników dedykowane przede wszystkim poprawie jakości usług mediacyjnych.

04

Wytyczne
i broszury elektroniczne dla specjalistów i obywateli UE w 4 językach (angielski, niemiecki, włoski i polski)

05

Filmy animowane
czytelnie informujące o korzyściach płynących ze stosowania alternatywnych metod rozwiązywania międzynarodowych konfliktów i sporów.

Partnerzy

FOMENTO jest wdrażane przez ponadnarodowe konsorcjum organizacji
zajmujących się od wielu lat eksperckimi usługami prawnymi i mediacyjnymi.

Organizacje wspierające